Všeobecné podmienky sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností

MOBIL - 0910 188 455 ( aj SMS )

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPROSTREDKOVANIA
PREDAJA ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

Sprostredkovateľ – realitná kancelária – ZONEKO media s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 48265055, zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č: 64151/L, zastúpená: Milan Mištrík, konateľ spoločnosti, tel: 0910 188 455, email : info ( zavinac ) predaj-pozemku.sk
(ďalej len ako „Podmienky“)

 

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

(1) Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania nehnuteľností upravujú práva a povinnosti medzi nami – ZONEKO media s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina ako sprostredkovateľom (ďalej ako „Sprostredkovateľ) a Vami ako záujemcom (ďalej ako „Záujemca“) v súvislosti so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu nehnuteľností.
(2) Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť sprostredkovateľskej zmluvy (ďalej len „Sprostredkovateľská zmluva“), ktorá vzniká medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom bezvýhradným elektronickým (napr. e-mailovým) potvrdením nasledovných zmluvných podmienok zo strany Záujemcu:
a) účel sprostredkovania – sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti,
b) označenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania,
c) výška sprostredkovateľskej provízie alebo jej určenie,
d) forma sprostredkovania – výhradné alebo nevýhradné,
e) doba, počas ktorej bude vykonávané sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.
(3) Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.
VÝKLAD POJMOV

(1) Pojmy uvedené v tomto článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť, ktorá je predmetom sprostredkovania.
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.
Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.
Zmluva – zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.
Výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje táto Sprostredkovateľská zmluva. Záujemca nie je oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby alebo svojpomocne.
Nevýhradné (neexkluzívne) sprostredkovanie – forma sprostredkovania pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom.
Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Sprostredkovateľskej zmluvy, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.
Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Sprostredkovateľskej zmluve alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

 

Článok III.
POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

(1) Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Sprostredkovateľskej zmluve.
(2) Sprostredkovateľ je povinný oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
(3) Sprostredkovateľ je povinný vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom na Nehnuteľnosť Zmluvu.
(4) Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc
cenu energií.
(5) Sprostredkovateľ zodpovedá za vady svojich služieb podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
(6) Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Zmlúv.
(7) Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti:

Rozsah služieb je uvedený v písomnom SÚHLASE o zaradení nehnuteľnosti do PONUKY realitnej kancelárie

Článok IV.
POVINNOSTI ZÁUJEMCU

(1) Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva zo Sprostredkovateľskej zmluvy.
(2) Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.
(3) Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti.
(4) Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“) a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.
(5) Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie záväzkov zo Sprostredkovateľskej zmluvy.
(6) Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Sprostredkovateľskej zmluvy.
(7) Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti stretou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredko¬vateľom; v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.
(8) Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania dojednaného v Sprostredkovateľskej zmluve neuzavrie žiadnu inú zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti bez súčinnosti Sprostredkovateľa. V opačnom prípade je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedá závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok V.
PROVÍZIA

(1) Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.
(2) Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.
(3) Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.
(4) Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.
(5) Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.
(6) Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.
(7) V prípade, ak je dohodnuté výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania, alebo ak Záujemca bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedná závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.
(8) Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa Sprostredkovateľskej zmluvy.
(9) Ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť), je Záujemca povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% sumy dohodnutej provízie Sprostredkovateľa. Paušálna náhrada výdavkov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok VI.
DORUČOVANIE

(1) Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve, prípadne na inú adresu, ktorú Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).
(2) Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou Stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
(3) Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky. Druhou Stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za doplnenie alebo zmenu Sprostredkovateľskej zmluvy.
(4) Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zby¬točného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú Stranu.

 

Článok VII.
ZÁNIK SPROSTREDKOVATEĽSKEJ ZMLUVY

(1) Sprostredkovateľská zmluva zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, príp. zánikom Spro¬stredkovateľa bez právneho nástupcu. Sprostredkovateľská zmluva zaniká aj výpoveďou alebo odstúpením, a to podľa podmienok uvedených v nasledujúcich odsekoch.
(2) V prípade, ak si Strany v Sprostredkovateľskej zmluve dojednali sprostredkovanie na dobu neurčitú, je každá zo Strán oprávnená Sprostredkovateľskú zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená výpoveď.
(3) Záujemca má právo odstúpiť od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy bez uvede¬nia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia Sprostredkovateľskej zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy (napríklad prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve. Na tento účel môže Záujemca použiť vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, ktorý je zaslaný Záujemcovi spolu s týmito Podmienkami. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy je zacho¬vaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy.
(4) Po odstúpení od Sprostredkovateľskej zmluvy Sprostredkovateľ vráti Záujem¬covi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil Sprostredkova¬teľovi v súvislosti s uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doru¬čené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
(5) Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy počas lehoty na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy.
(6) Záujemca nemôže odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa poskytova¬nie služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy začalo s výslovným súhlasom Zá¬ujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy.

 

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Záujemca uzatvorením Zmluvy udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.
(2) Záujemca môže zaslať sťažnosť alebo podnet Sprostredkovateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou na adresu uvedenú v týchto Podmienkach. Uvedené podnety a sťažnosti budú Sprostredkovateľom vybavené bez zbytočného odkladu.
(3) Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(4) Sprostredkovateľ vyhlasuje, že sa zaviazal dodržiavať Realitný kódex Realitnej únie Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na adrese: https://www.realitnaunia.sk/predpisy-unie/realitny-kodex .

 

MOBIL

0910 188 455

predaj-pozemku.sk
predajte dobre a bezpečne